Правила понашања

На основу члана 84. Закона о предшколском васпитању и образовању (Службени гласник РС број 79/18) и члана 16. Статута ЈУ Дјечијег вртића „Душко Радовић“ Угљевик директор вртића  д о н о с и:

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ  „ДУШКО РАДОВИЋ“ УГЉЕВИК

ДЈЕЦЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА

 

 1. OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим правилима уређује се понашање у ЈУ Дјечији вртић „Душко Радовић“ Угљевик (у даљем тексту: Вртић), као и међусобни односи дјеце, запослених и родитеља дјеце.

 

Члан 2.

У Вртићу се његују односи међусобног разумевања и уважавања личности дјетета, запослених и родитеља. Запослени имају обавезу да својим понашањем радом допринесе развијању позитивне атмосфере у Вртићу.

 

Члан 3.

Поштовањем и примјеном ових правила обезбјеђује се несметан рад, повећана безбедност дјеце, очување имовине, општа и радна дисциплина, чиме се доприноси бољем напредовању дјеце, угледу Вртића, и стварају основе за боље и савременије услове рада.

 

Члан 4.

Лични подаци о дјетету, односно запосленом уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са посебним законом.

Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроведе се у складу са посебним законом, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности.

Забрањена је употреба података о личности дјетета и запослених, ван намјене за коју су прикупљени.

За потребе научноистраживачког рада и приликом израде статистичких анализа лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбјеђује заштита идентитета дјетета образовања и васпитања.

Могуће је објављивање фото и видео документације уз писмено одобрење родитеља за потребе представљања достигнућа Вртића на стручним скуповима, Тв-у, интернет страницама на којима се промовише васпитно-образовни рад из васпитно-образовног процеса и размјењује искуство васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника, а у интересу дјетета и његове породице.

 

Члан 5.

У Установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етичке, језичке, вјерске или полне припадности, физичких и психичких својства, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног поријекла, имовног стања, односно политичког опредјељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или огрничавање права и слободa, неједнако поступање или пропуштање чињења, осносно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, дјеце или трећег лица у вртићу врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвјете и министар надлежан за послове људских права.

 

Члан 6.

У Вртићу је забрањено страначко организовање као и дјеловање секти, као и коришћење простора Вртића у те сврхе.

 

Члан 7.

Запослени, родитељи дјеце и друга лица дужни су да се понашају прије свега на начин и у складу са Правилником о мјерама за спровођење заштите и безбедности дјеце, за вријеме остваривања васпитно-образовног рада и других активности које организује Вртић, као и да се старају о спровођењу тих мјера.

 

Члан 8.

Права дјеце остварују се у складу са законом и Статутом Вртића, а Вртић је дужан да обезбједи њихово остваривање, нарочито право на:

– Квалитетан васпитно-образовни рад који обезбјеђује остваривање принципа и циљева утврђених законом;

– Превентивну и здравствену заштиту;

– Уважавање личности дјетета;

– Свестран развој личности;

– Заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; и

– Информацију о његовим правима и обавезама.

 

Члан 9.

Родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору Вртића у случају непримерног понашања према дјетету.

Директор је дужан да пријаву размотри, уз консултацију са родитељем, односно старатељем и одлучи о њој, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени је дужан да пријави директору, односно органу управљања кршење права дјетета.

 

Члан 10.

У Вртићу су забрањени:

 1. Физичко, психичко и социјално насиље;
 2. Злостављање и занемаривање дјеце;
 3. Физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба дјеце или запослених;

 

Члан 11.

Под насиљсем и злостављањем подразумјева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанста личности дјеце или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Вртића или запосленог да обезбједи услове за правилан развој дјеце.

Вртић је дужан да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код дјеце примјете знаци насиља, злостављања и занемаривања.

 

Члан 12.

Под физичким насиљем, у смислу Правила, сматрају се:

 1. Физичко кажњавање дјеце од стране запослених ии других одраслих особа;
 2. Свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног тјелесног повређивања дјеце или запосленог;
 3. Насилно понашање запосленог према дјеци или другим запосленим лицима, као и дјеце према другој деци или заполсеним лицима.

 

Под психичким насиљем, у смислу Правила, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емонционалног здравља и достојанства дјеце или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање дјетета из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

 

Члан 13.

У Вртићу је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Правила, од стране дјетета, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старатеља дјетета покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

 

Члан 14.

Препознавање невербалних облика злостављања дјеце од стране запосленог за вријеме његе, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар просвјете.

 

Члан 15.

Према дјеци који чине повреде обавеза дјеце и повреде забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примјенити само оне мјере које су утврђене законом или општим актом Вртића.

 

 1. ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ ИМОВИНЕ УСТАНОВЕ

 

Члан 16.

Инвентарски предмети, средства за васпитно-образовни рад и регистраторски материјал (предмети у раду, скице, пројекти и др.), не смију се износити из Вртића без одобрења директора или другог овлашћеног запосленог.

 

 

Члан 17

Изношење радне одеће техничког и помоћног особља из круга Вртића дозвољено је само ради прања.

 

Члан 18.

По завршетку радног времена сви печати, штамбиљи, жигови, вриједносни папири, као и остали регистратурски материјал морају бити закључани и обезбјеђени.

Нарочито се обезбеђују дневници рада и остала евиденција о деци и запосленима.

По завршетку рада касе, ормари, плакари, столови, све просторије и зграда обавезно се закључавају.

 

III. ПОНАШАЊЕ ДЈЕТЕТА

 

Члан 19.

Дужност дјетета је да:

– Се брине о личној хигијени и уредности, односно хигијени просторија у којима се врши образовно-васптна дјелатност, у складу са својим узрасним могућностима;

– Води рачуна о својим одјевним предметима, прибору и опреми;

– Чува од оштећења имовину Вртића, односно имовину других организација за време посјете или извођења дјела програма образовно-васпитног рада ван Вртића;

 

Члан 20.

Дијете које се непримјерно грубо, агресивно и сл. понаша према осталој дјеци, запосленима и трећим лицима и тиме угрожава безбедност остале дјеце у групи и сопствену безбедност, удаљава се из Вртића.

 

Члан 21.

Ако дијете одсуствује из Вртића дуже од три дана, родитељ, односно старатељ ће о томе обавестити васпитача.

 

 1. ПОНАШАЊЕ ВАСПИТАЧА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ

 

Члан 22.

У свом раду васпитач треба да са дјецом, родитељима, запосленима и другим лицима успостави односе засноване на уважавању, разумевању и поштовању, толеранцији и избегавању сукоба.

Свађе, вређање, игнорисање и отворена нетрпељивост међу запосленима нису дозвољене.

 

Члан 23.

Права запослених:

– Да се информишу о својим правима прописаним законом и другим подзаконским актима;

– Да се поштује приватност сваког запосленог у Вртићу;

– Да се у међусобној комуникацији поштује и уважава личност сваког запосленог;

– Да васпитачи и медицинске сестре имају слободу бирања садржаја и начина рада са дјецом и родитељима који доприносе стицању квалитетних знања и вјештина, његовању добре сарадње са родитељима/старатељима, ефикасном превазилажењу евентуалних сукоба и др.;

– Да васпитачи и медицинске сестре добију подршку и помоћ од стручних сарадника када је затраже као и од других запослених.

 

Члан 24.

Обавезе и дужности свих запослених:

– Запослени су дужни да поштују радно вријеме;

– У случају спријечености или кашњења правовремено се јавити претпостављеном ради организовања рада и несметаном обављању дјелатности Вртића;

– Долази на посао прикладно одјевен и уредан, те да својим изгледом васпитно дјелује на дјецу;

– Благовремено, уредно и савјесно извршавање својих радних обавеза прописаних Правилником о организацији и систематизацији послова;

– Само у службене сврхе користе опрему и инвентар Вртића прибаве одобрење директора;

– Уредно воде књиге рада и другу прописану евиденцију;

– Да приликом изношења докумената и опреме из Вртића прибаве одобрење директора;

– Да поштују распоред дежурства које одреде директор и помоћник директора;

– Да се придржавају свих забрана које прописује овај Правилник;

– Професионализам у послу , одговорност, самокритичност и немјешање у туђе послове; и

– Да све евентуалне конфликте рјешавају мирним путем, без употребе силе, псовки, вријеђања.

 

Члан 25.

Дужности васпитача и медицинских сестара су да:

– Стручним знањем осигура постизање исхода прописаних општим и посебним осовама предшколског програма, уважавајући предзнања и посебне могућности дјеце;

– Долази у Вртић најкасније 10 минута пре почетка непосредног рада са дјецом;

– Обавијести о изостајању са посла на вријеме директора, секретара, административно-техничког референта и руководиоца радне јединице, ради благовременог организовања замјене;

– Поштује распоред дежурства које му одреди директор, односно главни васпитач радне јединице;

– Приликом доношења одлука које се тичу дјетета, укључујуе све особе које имају релативно знање (колеге и родитеље);

– Подстиче чланове породице да се прикључе раду вртића или програмским активностима;

– Поштује и подржава блиске везе између дјетета и његове породице;

– За изношење података о неком дјетету другим лицима, који нису чланови његове породице, тражиће дозволу родитеља – осим у случају родитељског злострављања или занемаривања;

– Извјештава директора и надлежне установе у случајевима злостављања или занемаривања дјеце;

– У случају међусобног сукоба чланова породице не заступа интересе само једне стране, већ пружа информације о дјетету свим заинтересованим члановима породице;

– Не изражава националну, вјерску, расну и полну нетрпељивост;

– Не врши политичко организовање и дјеловање у просторијама Вртића;

– Води потпуну, благовремену и свјесну евиденцију;

– Не врши неовлашћену промјену података у евиденцији односно исправи коју издаје Вртић брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података;

– Чува од уништења и оштећења, скривања и изношења евиденције, односно исправе Вртића;

– Прими и да на увид евиденције лицу које врши надзор над радом Вртића, родитељима, односно старатељима;

– Води уредно дневник рада и другу прописану документацију о васпитнно-образовном раду и да је благовремено преда директору, односно секретару Вртића;

– Сарађује са родитељима, односно старатељима дјеце и обавештава их о свим активностима дјеце и рјешава проблеме који настају у процесу васпитно-образовног рада;

– Брине се о дјеци своје васпитне групе, за време екскурзије, излета, културних и спортских манифестација и за вријеме других активности дјеце;

– Колегијално разрјешава проблеме који се јављају у професионалном понашању колега;

– Пази кад излаже ставове који се односе на личне особине или професионалност понашања особа са којима ради;

– При доношењу одлука које се тичу дјеце и програма на адекватан начин користи обученост, искуство и стручност запослених у вртићу,

 

Члан 26.

Главни васпитач и медицинска сестра дужни су да:

– Дођу на посао 20 минута прије почетка непосредног васпитно-образовног рада са дјецом;

– Обрате пажњу на радну јединицу у нерадно вријеме радне јединице и за вријеме планског стајања (распусти и празници);

– Редовно пријављују све промјене у организацији рада радне јединице;

– Редовно пријављују све кварове унутар објекта и дворишта радне јединице;

– Обавијесте директора или секретара или техничко административног референта о недоласку васпитача и других радника радне јединице, ради обезбјеђивања замјене одсутног;

– Упозоравају васпитаче који неуредно воде евиденцију;

– Воде рачуна о хигијенским условим радне јединице и на време обавијесте директора и секретара о уоченим пропустима, ради заштите здравља дјеце;

 

Члан 27.

Дужност медицинске сестре:

– Долази у радну јединицу најкасније 10 минута пре почетка радног времена;

– Носи прописану одјећу и обућу;

– Обајештава родитеље о евентуалним здравственим проблемима дјетета;

– Препоручује породици мере зашите здравља дјетета;

– За изношење података о неком дјетету другим лицима који нису чланови његове породице тражиће дозволу родитеља, осим у случају родитељског злостављања или занемаривања;

– Обавештава васпитача о хроничним болестима дјетета и другим проблемима због којих би се могле јавити тешкоће за време дјететовог боравка у Установи или рекреативној настави и другим облицима васпитног рада;

– Брине о обезбеђењу здраве средине која подстиче психо-физички развој дјетета;

– Редовно извештава директора и секретара Вртића о пропустима у раду који могу да угрозе психофизичко здравље дјеце;

 

Члан 28.

Дужности запослених који обављају административно-финансијске послове су да:

– Долазе на посао на време;

– Обавијесте директора Вртића о изостајању са посла, ако то изостајање није ради обављања службних послова за Вртић;

– Се пристојно опходе према родитељима, запосленима, и другим лицима;

– Свој посао предвиђен актом о систематизацији радних места обављају савјесно, благовремено и у што краћем року.

 

Члан 29.

Дужности запослених на помоћно-техничким пословима су да:

– Одржавају чистоћу просторија Вртића, дворишта и игралишта;

– Не размјењују информације о дјетету са родитељима, уколико нису овлашћени да пренесу информацију,

– Не улазе у конфликт са васпитним особљем и осталим запосленим у Вртићу;

– Раде према распореду и по смјенама које утврди административно-технички референт Установе, те да се не удаљавају са радног места, без дозволе администратовно-техничког референта Вртића;

– Достављају потребан материјал за Вртић;

– Одмах обавијесте администратино-техничког референта, о уоченим материјалним штетама у Вртићу, а он секретара Вртића;

– Свакодневно прегледају радне собе и остале просторије у Вртићу, затварају прозоре и врата, погасе свјетла, провјере водоводе, грејне и друге инсталације;

– Утврђују стање објекта и о томе обавјештавају административно-техничког референта Вртића, а он обавјештава директора Вртића;

– Долазе на посао на вријеме;

– Носе прописану радну одећу и обућу;

– Не дозвољавају незапосленима у кухињи да улазе у кухињски простор;

 

Члан 30.

Дужности запослених у кухињи су да:

– Поштују прописано радно вријеме;

– Носе прописану радну одећу и обућу;

– Спрече улазак незапослених у просторију којима се припрема храна;

– Воде рачуна о хигијени кухиња, кухињског инвентара и радне одјеће;

– Воде рачуна о хигијенској исправности и обради намирница;

 

 

Члан 31.

Запосленом забрањено је да:

– Самовољно рјешава међусобне сукобе употребом физичке силе;

– Користи мобилни телефон за вријеме васпитно-образовних облика рада, осим на екскурзијама;

– Да обједује у радним собама, уколико је у радној јединици предвиђено да дјеца обједују у трпезарији;

– Да групно користе паузу за дневни одмор;

– Да остављају дјецу да сама бораве у радној соби;

– Да примају од родитеља намирнице и сокове за различите прославе без декларације;

– Да угрожава и повређује физички или психички интегритет дјетета (да га физички и психички кажњава и да га морално, или на други начин злоставља);

– Да вријеђа дјецу и запослене;

– Да врши неовлашћену промјену података у евиденцији, односно исправи коју издаје Установа брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података;

– Да износи Дневник рада или другу евиденцију из радне јединице;

 

Члан 32.

Од запослених се очекује да буду љубазни, услужни, оптимистични и уљудни.

Уколико запослени осјећа потребу да говори о раду других у Вртићу или уопште о раду из било ког сегмента или дјелокруга рада, потребно је да то чини на званичном мјесту, аргументовано (Управни одбор, састанци, стручно вијеће).

У установи није дозвољено викање, псовање, увриједљиво или агресивно понашање.

 

Члан 33.

Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља васпитно-образовна дјелатност и обезбјеђује смјештај, боравак и исхрана дјеце, као и у дворишту Вртића.

 

Члан 34.

Забрањује се запосленима да уносе оружје, оруђа и друга средства којима се могу нанијети озлиједе, угрозити живот дјеце и запослених, односно нанијети штета имовини Вртића и личној имовини.

 

Члан 35.

Забрањује се запосленима да уносе, односно користе алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством.

 

Члан 36.

Запослени чине повреду радне обавезе уколико се не придржавају Правилника о мјерама за спровођење заштите и безбедности дјеце и ових Правила.

 

 

 1. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОЛСЕНИХ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ НА РАДУ

 

Члан 37.

Запослени у вези са заштитом на раду има права и обавезе:

– Да се прије почетка рада у радионици, кухињи и другим мјестима где може доћи до повреде упозна са мјерама заштите на раду;

– Да буде упознат са опасностима на раду;

– Да се служи личним заштитним средствима и опремом за одговарајуће послове, намјенски их користи и правилно рукује њима, и одржава их у исправном стању;

– Да са потребном пажњом обавља послове ради обезбјеђења свог живота и здравља и других запослених;

– Да пријави свој здравствени недостатак или болест која се не може установити обичним прегледом, а може имати утицаја на његову безбједност или безбједност других;

– Да одмах обавијести одговорно лице о кваровима које је проузроковао или примјетио, а који би могли да угрозе безбједност дјеце и запослених;

– Да одбије извршење радних обавеза ако му пријети непосредна опасност по живот или здравље због тога што нису спроведене одговарајуће мјере – све док се ти недостаци не отклоне.

 

Члан 38.

Обавезу ношења радне униформе имају следећи запослени:

– Запослени на припреми и сервирању хране и то: капа, мантил, панталоне, мајца, кецеља и кломпе;

– Запослени на одржавању хигијене: радна униформа и кломпе;

– Васпитачи, медицинске сестре: радна униформа – кецеље и кломпе;

– Радници на пословима техничког и инвестиционог одржавања, помоћни и физички радници: радне мантиле, одијела и ципеле односно радну обућу.

 

 

 1. УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОРТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ

 

Члан 39.

Запослени се оспособљавају за руковање уређајима и другим средствима намјењеним гашењу пожара и спасавању људи и имовине, а ради очувања живота дјеце и запослених;

 

Члан 40.

Оспособљавање запослених спроводи Вртић – лице обучено за противпожарну заштиту.

 

 

Члан 40.

Запослени су обавезни да спроводе прописане противпожарне мјере, као што су:

– Упознавање са опасностима од пожара и стално спровођење мјере за заштиту од пожара;

– Најхитније обавјештење о пожару задуженог за послове противпожарне заштите и учествовање у гашењу пожара.

 

VII. МОРАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И ДУЖНОСТИ ОСОБЉА ПРЕМА ДЈЕЦИ И РОДИТЕЉИМА

 

Члан 41.

Поред васпитања и образовања Вртић је дужан да обезбједи дјеци његу, превентивно-здравствену заштиту, исхрану, дневни одмор и спавање, социјалну заштиту и корективни рад, чиме се помаже породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне и васпитне улоге.

Вртић је дужан да обезбједи здраву и безбједну средину која подстиче дјечји социјални, емоционални, интелектуални и физички развој.

 

Члан 42.

Васпитно особље има обавезу да се континуирано стручно усавршава и прати савремена знања у области васпитања и теорије дјечијег развоја.

Васпитно особље је дужно да разумије и поштује јединственост, способност и посебну осјетљивост сваког дјетета.

Васпитно особље ни на који начин не смије повриједити дјецу. Не сме примјењивати поступке који понижавају, плаше, и не поштују дијете, који психички или физички негативно утичу на њега; не смеју прибегавати пријетњама, застрашивању, игнорисању и одбацивању.

Васпитно особље треба да подржава права дјеце која имају посебне потребе да буду укључена у активности према својим могућностима.

Поред васпитног особља и остали запослени у Вртићу су обавезни да се према дјеци обраћају са уважавањем и поштовањем њихове личности.

 

Члан 43.

Обавеза васпитног особља је да развијају односе међусобног повјерења са породицом чија дјеца похађају Вртић.

Обавеза васпитног особља је да поштује достојанство сваке породице, њихову културу, обичаје и вјеровања.

Не користити однос са породицом за личну корист и приватне циљеве. Развијати такав однос који штити приватност породице.

Васпитно особље треба да помогне породици да унаприједи знања о васпитању и родитељској компетенцији.

 

Члан 44.

Међусобни односи васпитача, медицинских сестара, осталих запослих у Установи заснивају се на узајамном поштовању, разумијевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге предшколске установе.

 

VIII. ПРАВИЛА КОМУНИКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 45.

Контакт са родитељима и странкама треба да буду у складу са правилима пословног комуницирања:

– Запослени први поздравља странку уз пријатан израз лица и осмјех;

– Странка све вријеме треба да буде у пољу пажње запосленог и визуелном контакту;

– Интимнији начин поздрављања се не препоручује;

– Родитељима и странкама се искључиво обраћамо са „Ви“.

 

Члан 46.

При информисању странке задржава се пословни тон.

Незадовољном родитељу не упућивати ријечи у стилу: „Ако нисте задовољни испишите дијете…….. и сл.“

 

Члан 47.

Кафу, напитке и храну узимати ван визуелног домашаја странке.

Странка не сме да зна да је запослени одсутан због хране, кафе и напитка и сл.

 

Члан 48.

На радном мјесту се обављају само службени разговори.

Приватни телефонски разговори у Вртићу морају да трају кратко и обављају се ван видокруга странке.

Телефонски разговори између запослених такође се обављају тоном пословног разговора.

 

 1. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА ДЕЦЕ И ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Члан 49.

Родитељ, односно старатељ дјеце дужан је да:

– Поштују кућни ред Установе;

– Да поштује установљени режим дана у Вртићу, вријеме пријема и отпуста дјеце;

– Доведе дијете од 06:30 до 08:00h а да дође по дијете од 14h до 15:30h;

– Улазна врата Вртића обавезно приликом уласка/изласка затворите због сигурности дјеце;

– Дијете лично преда васпитачу или медицинској сестри;

– Достави Вртићу тачне податке о дјетету;

– Да о свакој промјени (број телефона, адреса, особа која ће долазити по дијете и сл.) које су од значаја за дијете обавијести васпитача, стручну службу или директора Установе;

– Да приложи писмено овлашћење васпитачу дјетета за лица која ће доводити и одводити дјете из Вртића;

– Након преузимања дјетета у објекту или на игралишту се не задржавају дуже од потребног времена ради сигурног и несметаног боравка остале дјеце, али и сигурности надзора уласка и изласка родитеља и дјеце током послеподневног преузимања;

– Да не доводе и долазе по дијете у припитом или пијаном стању;

– Да обавијести васпитача о изостанку дјетета;

– Прати понашање и развој свог дјетета, односно да се редовно информише о томе;

– Сарађује са васпитачем свог дјетета;

– Поштује налоге и приједлоге васпитача групе;

– Редовно присуствује родитељским састанцима;

– Придржава се упутстава које је добио од медицинске сестре за превентивну здравствену заштиту;

– Пружа помоћ Вртићу у остваривању васпитног рада;

– Редовно измирује обавезе према Вртићу, најкасније до 10. у мјесецу за тај мјесец ;

– Доводите дјете у Вртић одморно, чисто и уредно;

– Облачи дјете слојевито, у одећу која је удобна и погодна за игру, која се лако скида и облачи и која смије да се испрља током игре;

– Обезбеди дјетету чврсту обућу која се не клиза;

– Да за дијете оставите и резервну одећу;

– Не доводи на боравак болесно дијете и дијете које је под терапијом лекара;

– Да за сваки изостанак дјетета због болести достави љекарско оправдање и потврду од љекара педијатра да је дијете здраво и да може да борави са другом децом;

– Обавештава васпитача свог дјетета о хроничним боелестима дјетета и другим проблемима зобог којих би се могле јавити тешкоће које угрожавају здравље и безбедност дјетета за време боравка у Вртићу;

– Не доносите у Установу колаче и друге прехрамбене производе који немају истакнуте декларације о произвођачу, саставу и року трајања;

– Доприноси остварењу планираних задатака Вртића, побољшавању услова живота и рада;

– Остављате дјечија колица у за то предвиђеном простору;

– Оно што сматрате изузетно вриједним и тешко надокнадивим не остављајте у Вртићу јер Вртић није у могућности да гарантује за безбједност остављених ствари (колица, гардеробе и сл.);

– Чувају имовину Вртића;

– Уважава и поштује личност свог дјетета, друге дјеце, запослених и других родитеља; и

– Родитељ не сме својим понашањем у Вртићу да изазове или допринесе појави насиља, злостављања и занемаривања;

 

 

Члан 50.

Родитељ односно старатељ дјетета је дужан и обавезан да поштује правила понашања у Вртићу.

 

 

Члан 51.

Вртић може да прикупља финансијска средства, опрему, играчке, материјале и сл. од родитеља односно старатеља, али искључиво на иницијативу родитеља , осносно старатеља.

 

Члан 52.

Лице које није родитељ, односно старатељ, односно које није запослено у Вртићу, дужно је да на захтјев запослених у радној јединици покаже личну карту, службени позив или другу исправу, ради идентификације.

Лице из става 1. овог члана не смеју се задржавати у ходницима и другим просторијама Вртића нити ометати рад, већ се упућују од стране дежурног васпитача у просторију за пријем трећих лица или у канцеларију административно-техничког референта.

Лице које није запослено у Вртићу може бити упућено код директора, или секретара и стручних сарадника само уколико има заказано или уколико се директор, секретар или стручни сарадници сагласе са пријемом тог лица.

Директора, о наиласку лица из става 3. овог члана обавештава административно технички референт.

 

 

 

 1. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ДЈЕЦЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА

 

Члан 53.

Међусобни односи васпитног особља, осталих запослених у Вртићу, дјеце и родитеља треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумјевању и сарадњи у остваривању васпитно-образовне улоге Установе.

 

Члан 54.

Односи међу дјецом треба да буду зансовани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе дјеца рјешавају у оквиру васпитне групе, уз посредовање васпитача, психолога или дежурног васпитача.

Међусобни неспоразуми васпитача и родитеља рјешавају се узајамно или уз посредовање директора или у сарадњи са психологом.

 

 1. КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА

 

Члан 55.

Запослени, родитељи односно старатељи и лица која долазе у Вртић морају да буду чисти, уредни и пристојно и прикладно обучени.

Запослени су обавезни да носе радну одећу и обућу која се уклапа у општи имиџ Установе и сагласна је занимању и свакодневним активностима.

Запослени својим изгледом и понашањем на директан начин доприносе угледу Установе и очувању њених вриједности.

 

Члан 56.

Пристојна и прикладна гардероба је она која не одвлачи пажњу и тиме не ремети радну атмосферу ни у једној организационој јединици Вртић.

Под непримјерним изгледом подразумјева се ношење:

– Мајци са брателама;

– Мајци без рукава, уколико нису прикривене кошуљом, блејзером или џемпером;

– Мајца са дубоким деколтеом;

– Мајца које не покривају стомак и леђа;

– Шортса;

– Бермуда и панталона, дужине изнад кољена;

– Мини сукњи;

– Хеланки (уколико нису прикривене дужом туником);

– Спортских папуча, јапанки;

– Обуће са превисоком потпетицама;

– Одјеће са навијачким обиљежјима;

– Одјећа са увредљивим натписима или сликама, који промовишу националну, вјерску, политичку или сексуалну опредјељеност; и

– Провидне или тијесне одјеће.

 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 57.

За спровођење ових правила овлашћен је и одговоран директор Вртића.

 

Члан 58.

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Установе.

 

 

                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р

                                                                                           Младен Стевановић, проф.